KUNDESERVICE: 23 96 25 96 (vanlig takst)
Mandag - Fredag: 9:00 - 20:00**
Søndag: 14:00 - 20:00**
Motta vårt nyhetsbrevog få 75 kr. til en fotobok
Meld deg på nyhetsbrev og få 20% på din første fotoordre                                      
Om oss > Compliance
Vision
Grunnleggende verdier og prinsipper – CEWE-konsernets formål
Nå målet med rettferdighet, tillit og troverdighet

CEWE-konsernet er både førende fotoserviceleverandør og teknologisk leder innen industriell fotofremkalling i Europa. Målet vårt er å forsvare og utvide vår ledende posisjon. Vi ønsker utelukkende å oppnå dette målet via prestasjonene våre, ærligheten vår samt korrekte og ordentlige bedriftsmetoder. Fokus på kunden, kvaliteten på produktene våre, stor innovasjon og CEWE-konsernets gode rykte danner grunnlaget for alt vi gjør. Ryktet vårt danner et essensielt grunnlag for et suksessfullt samarbeid.

Som virksomhet handler CEWE-konsernet ansvarsbevisst, strategisk klokt og omkostningsbevisst både nå og i fremtiden. Vi legger vekt på å overbevise kundene våre med kvalifiserte medarbeidere og produkter av høy kvalitet. Dette inkluderer lojale medarbeidere som også er ansvarsbevisste i privatlivet sitt. Høy som lav i virksomheten yter et fundamentalt bidrag, og vi skylder medarbeiderne våre et godt arbeidsmiljø. Våre ansatte er vår største ressurs.


Entreprenørånd og ledelsesforståelse

Bedriftskulturen vår kjennetegnes av partnerskap og respekt for det enkelte individ. En velinformert og motivert medarbeiderstab som identifiserer seg med virksomheten og de felles grunnverdiene, sikrer kvalitet, effektivitet, utvikling og vekst. Lederformen vår er basert på partnerskap, som igjen bygger på gjensidig tillit, respekt for den enkelte og utdelegering av ansvar. Det er viktig for konsernet å fremme medarbeiderlojaliteten. Ledelse og medarbeidere er av den overbevisning at det er hensiktsmessig med en god balanse mellom jobb og privatliv. Våre ansatte nyter godt av størst mulig frihet og er en del av både beslutningsprosesser og virksomhetens økonomiske suksess innen hver sine ansvarsområder. Konsernforbundne virksomheter ledes av administrerende direktører og ansvarsfulle personer, som tenker og handler som entreprenører. De har en vidtrekkende uavhengighet og påtar seg et omfattende ansvar. Til gjengjeld forventer vi av medarbeiderne våre at de identifiserer seg med målet vårt og viser lojalitet overfor virksomhetens interesser.


Samarbeidspartnere og konkurranse

Forholdet til samarbeidspartnerne våre er kjennetegnet av tillit og redelighet, og er basert på ærlighet og troverdighet. Vi er pålitelige partnere, og forventer at den gjeldende lovgivningen blir overholdt overalt i virksomheten. Vi aksepterer derfor ikke atferd som utfordrer eller truer integriteten vår. Det er vår plikt å praktisere rettferdig konkurranse, og vi legger stor vekt på innovative kvaliteter og prestasjoner. Virksomheten forkaster ulovlige engasjementer og falske tilbud. Som konsekvens av det ønsker vi ikke å vinne ordre ved å gi eller motta uberettigede goder.


Sosialt ansvar

Aksjonærene våre ser eierskapet sitt som en forpliktelse overfor samfunnet. De støtter at virksomheten fører moralsk ansvarlig økonomi ved å bidra til samfunnet. Konsernet vårt og dets ansatte støtter opp om den gjeldende lovgivningen. De handler ansvarlig og er ledet av etiske prinsipper både internt og eksternt. Disse prinsippene omfatter ærlighet, integritet, lojalitet, redelighet, toleranse og gjennomsiktighet. Vi er spesielt forpliktet til å beskytte våre ansatte og miljøet, som vi gjør via vår bæredyktighet. Det omfatter også virksomhetens sosiale ansvar og etterlevelse av de høyeste etiske standardene. Dette understrekes av vår klare avvisning av produkter som blir produsert ved hjelp av barnearbeid.


Forpliktelse
Adferdskodeks
Gjennomsiktig og ansvarlig ledelse

Adferdskodeksen vår bygger på de etiske verdiene våre og de derpå baserte bedriftsmessige prinsippene, som igjen er karakterisert ved integritet og lojalitet. Som ærlig iverksetter føler vi oss forpliktet til å leve opp til de høyeste etiske standarder. Vi føler en høy grad av ansvar overfor kundene våre. Kundene og samarbeidspartnerne våre kan stole på oss. Dette innebærer helt spesifikt at vi alltid overholder den gjeldende lovgivningen, er redelige i konkurransesammenheng og er en pålitelig partner for kunder og samarbeidspartnere. Vi er overbevist om at dette er den eneste måten vi beholder konkurranseevnen vår på, og dermed sikrer kontinuerlig drift samt økonomisk suksess.

Adferdskodeksen vår hverken kan eller skal regulere alt. Den omfatter minimumsstandardene som er bindende for alle virksomhetens ansatte, og som skal etterleves av dem. I tillegg ønsker vi å oppmuntre enhver som samarbeider med virksomheten vår til også å følge disse prinsippene.

Hensikten med adferdskodeksen vår er å implementere prinsippene for hva vi gjør:

  • Integritet og korrekt oppførsel danner fundamentet for handlingene våre
  • Handlingene våre styres av vårt sikte etter å sikre og utvide CEWE-konsernets ledende posisjon som Europas førende fotoserviceleverandør
  • Bedriftsforholdene våre er profesjonelle og overholder gjeldende lovgivning samt etiske retningslinjer
  • Vi unngår konflikter mellom CEWE-konsernets interesser og private interesser
  • Vi behandler bedriftsinformasjon og bedriftshemmeligheter med fortrolighet
  • Vi tolererer ikke at man misbruker stillingen sin til personlig vinning til fordel for tredjemann eller i strid med CEWE-konsernets interesser

1. Prinsipper for hvordan vi omgås og behandler medarbeidere, kunder og bedriftspartnere

CEWE forventer at alle medarbeidere, kunder og bedriftspartnere blir rettferdig behandlet, og at rettighetene og privatlivet deres respekteres. Det skal ikke forskjellsbehandles på bakgrunn av kjønn, rase, handicap, opprinnelse, religion, alder eller seksuell identitet.

Virksomheten tolererer hverken sexsjikane, mobbing eller andre krenkelser som f.eks. baksnakking av en medarbeider eller dennes familie, ryktespredning, trusler, fornedrelse, misbruk, sjikane, at en overordnet støter en ansatts verdighet, nedsettende behandling av underordnede eller kollegaer eller bevisst tilbakeholdelse av nødvendig informasjon i forbindelse med arbeidet. Enhver som er berørt av ovenstående, har rett til å bli hørt og tatt alvorlig av sin kontaktperson, som f.eks. kan være vedkommendes overordnede, samarbeidsutvalget eller HR-avdelingen.


2. Unngå interessekonflikter

2.1 Prinsipper
Virksomhetens interesser og private interesser skal holdes skarpt adskilt. Bedriftsforbindelser eller kontakter skal hverken brukes for egen vinnings skyld, til fordel for tredjeperson eller til skade for virksomheten. Hvis det er tvil om en mulig interessekonflikt, har medarbeideren plikt til å kontakte sin overordnede. Medarbeideren skal søke råd og veiledning hos sin overordnede, i HR-avdelingen eller hos den compliance-ansvarlige. Alle medarbeidere har også mulighet for å kontakte samarbeidsutvalget eller ombudsmannen i en sånn sammenheng. For å unngå interessekonflikter mellom virksomhet og privatliv, bør medarbeidere grunnleggende avholde seg fra å bruke CEWE-konsernets samarbeidspartnere til private formål. Blir det senere kjent at en av CEWE-konsernets samarbeidspartnere har blitt brukt til private formål, skal dette omgående meddeles til den compliance-ansvarlige.

2.2 Interessekonflikt ved bibeskjeftigelse
Hvis en CEWE-ansatt har en bigeskjeft, må denne godkjennes av HR-avdelingen eller ledelsen. CEWE godkjenner ikke bigeskjeft som hemmer utførelsen av den ansattes arbeide for CEWE og/eller er i strid med gjeldende lov. For å unngå interessekonflikter er bigeskjeft for en konkurrent eller annen bedriftspartner ikke tillatt.

2.3 Interessekonflikt ved aksjebesittelse
Vesentlig besittelse av aksjer i andre virksomheter i konsernets nærmiljø (dette inkluderer konkurrenter, kunder og leverandører) er kun tillatt med uttrykkelig skriftlig tillatelse fra CEWEs ledelse. Et nært familiemedlems betydelige besittelse av aksjer fra en konkurrent, kunde eller leverandør skal opplyses om.


3. Håndtering av mottatte gaver

Utvelgelse av produsenter og leverandører skjer utelukkende på basis av rettferdig konkurranse og under hensyntagen til pris, kvalitet og relevans. Dette gjelder også andre samarbeidspartnere og leverandører av en service. Det er ikke tillatt for CEWE-konsernets ansatte å kreve goder eller lage avtaler med en tredjepart som CEWE-konsernet søker å etablere eller vedlikeholde et bedriftsforhold med.

3.1 Gaver eller annen naturalytelse
Annen naturalytelse inkluderer økonomiske insitamenter, gratis eller nedsatte bruksgjenstander, rabatter, invitasjoner til feriereiser eller gratis adgang til spesielle arrangementer. Alle ansatte i CEWE-konsernet skal til enhver tid avvise gaver. Er dette ikke mulig av høflighetsgrunner, skal gaver straks videregis til den ansattes overordnede, HR-avdelingen eller den compliance-ansvarlige. Disse gavene vil bli donert til velgjørende organisasjoner, auksjoner i medarbeiderkretsen eller til andre virksomhetsformål. Blir man tilbudt naturalytelser skal dette opplyses til den ansvarlige overordnede og dokumenteres. I helt spesielle tilfeller kan ledelsen gi tillatelse til å fravike denne regelen. Det er uten unntak forbudt å ta imot kontanter. Bedriftsreiser eller private reiser i forbindelse med bedriftsreiser kan ikke finansieres av bedriftspartnere eller tredjepart. Slike bedriftsreiser må avregnes i overensstemmelse med gjeldende regler for håndtering av reisekostnader.

3.2 Bedriftsmiddager og -invitasjoner
Bedriftsmiddager som av sted, natur, hyppighet og omfang ligger innenfor normal representasjon og med berettiget formål, er tillatt hvis invitasjonen er gitt frivillig og innen rimelige rammer for det normale samarbeidet. En invitasjon hvor man har inntrykk av at det ønskes påvirkning av en bedriftsbeslutning som strider mot reglene skal unngås. Det forventes at alle medarbeidere viser den nødvendige følsomhet. Det er kun tillatt å ta imot invitasjoner fra bedriftspartnere eller leverandører til andre begivenheter (f.eks. sports- eller kulturarrangementer, in-house-utstillinger, markedsføringsarrangementer, seminarer, kurs osv.), hvis natur og omfang objektivt anses å være innen normale bedriftsrammer. Dette krever tillatelse på forhånd fra den overordnede i hvert enkelt tilfelle. Prinsipielt skal alle utgifter til reiser og innkvartering dekkes av CEWE.
Ledelsen kan ta imot invitasjoner til begivenheter som inkluderer passende forpleining hvis formålet er å pleie CEWE-konsernets interesser.


4. Naturalytelser til bedriftspartnere

Det er ikke tillatt å gi finansielle eller naturalytelser til bedriftspartnere som kan yte negativ innflytelse på mottagerens bedriftsdømmekraft, eller som kan føre til interessekonflikter.

4.1 Gaver eller andre naturalytelser til tredjepersoner
Det kan ikke tilbys, loves eller tillates andre (særlig finansielle) fordeler til bedriftspartnere. Det kan gis gaver av rimelig materiell verdi innen normal bedriftssammenheng. Gavene må ikke kunne oppfattes som et forsøk på å påvirke mottagers bedriftsbeslutninger til fordel for giveren. Gavene kan ikke overstige en verdi av € 50,00 pr. person pr. kalenderår. Avvik fra denne regelen må på forhånd godkjennes av styret og bør rapporteres til den compliance-ansvarlige.

4.2 Representasjon
Bedriftsmiddager som av sted, natur, hyppighet og omfang ligger innen normal representasjon og som tjener et berettiget bedriftsformål er tillatt. Detaljer angående dette er dekket i reglene for forvaltning av utgifter.

4.3 Adferd overfor myndigheter og embetsmenn
Innehavere av politiske embeter og representanter for lokale myndigheter eller offentlige institusjoner (embetsmenn) er forpliktet til å ivareta offentlighetens interesser. Derfor er kun passende gaver og gaver tilpasset en bestemt situasjon tillatt, og kun såfremt de stemmer overens med aksepterte sosiale regler for høflighet, og såfremt de ikke minsker respekten for det offentlige kontor eller det politiske arbeide (f.eks. en bukett blomster eller en flaske vin for å markere en bursdag, et jubileum eller som avskjedsgave).


5. Donasjoner og sponsorering

CEWE-konsernet gir donasjoner til allmennyttige sosiale, kulturelle, sports- og vitenskapelige formål innen normal samfunns- og bedriftsmessig praksis. Konsernet gir ikke hverken direkte eller indirekte donasjoner til politiske partier eller fond med politiske relasjoner.


6. Bekjempelse av virksomhetskriminalitet og korrupsjon

CEWE er imot enhver form for korrupsjon og tilknyttet kriminalitet. Korrupsjon avvises på det strengeste og tolereres ikke i konsernet vårt. Med korrupsjon mener vi helt bokstavelig maktmisbruk hos en betrodd person for personlig vinnings skyld. Dette gjelder straffbare handlinger som bestikkelse og korrupsjon samt å gi eller motta gaver eller andre fordeler. Bestikkelse og korrupsjon i forbindelse med bedriftstransaksjoner er også straffbare handlinger, som kan straffes med bøter eller fengsel i opptil tre år, og i alvorlige tilfeller opptil fem år.
CEWE bekjemper og søker å forebygge korrupsjon gjennom passende organisatoriske foranstaltninger og personalvedtekter. Dessuten gjør virksomheten alt for å avdekke korrupsjon og relaterte kriminelle aktiviteter og forfølge disse uten hensyntagen til personen. Medarbeidere som opplever forsøk på bestikkelse, skal straks melde dette til sin overordnede eller til den compliance-ansvarlige.
En medarbeider som har mistanke om korrupsjon eller andre kriminelle handlinger eller alvorlige uregelmessigheter, bør melde fra om mistanken sin. Det kan være til nærmeste overordnede, den compliance-ansvarlige eller den av virksomheten utpekte ombudsmann til bekjempelse av korrupsjon. Mottageren registrerer opplysningene om hendelsesforløpet for den mulige korrupsjonen. Mottageren av opplysningene har taushetsplikt og behandler opplysningene strengt fortrolig. Opplysningene gis kun videre til den compliance-ansvarlige hvis den pågjeldende medarbeideren uttrykkelig gir tillatelse til det. Medarbeideren forblir anonym hvis denne ønsker det.


7. Offentlig opptreden

Som utgangspunkt verdsetter virksomheten engasjement i en offentlig eller frivillig organisasjon, i foreninger eller i offentlige funksjoner på kommunalt eller høyere nivå samt utførelse av æresverv, så lenge disse er forenelige med medarbeiderens stilling i virksomheten og ikke går utover arbeidsmessige forpliktelser. Et slikt engasjement små avtales med en overordnet eller med personalavdelingen.
Virksomhetsrelaterte uttalelser fra ledere til offentligheten i intervjuer, samtaler eller publiseringer skal være i overensstemmelse med virksomhetens interesser og mål med hensyn til deres timing, rammer og innhold. I alle tilfeller bør de derfor avtales med ledelsen og i tilfelle av mediekontakt også med de medarbeidere som er ansvarlige for virksomhetens kommunikasjon.


8. Beskyttelse av virksomhetens eiendeler og data, taushetsplikt

Alle CEWEs medarbeidere er forpliktede til å behandle virksomhetens eiendeler på en ansvarlig måte og å beskytte dem mot tap, skade eller misbruk. Dette gjelder både bruk av materielle eiendeler som pc-er, maskiner osv., som er stilt til rådighet, og immaterielle eiendeler som relevante data, bedriftshemmeligheter, patenter og varemerker. Virksomhetens fasiliteter eller gjenstander må ikke brukes til private formål eller fjernes fra virksomhetens område uten uttrykkelig tillatelse fra en overordnet. En spesiell IT-politikk beskriver detaljer omkring bruk av bærbare pc-er, telefoner osv. Medarbeidere har både under deres ansettelse og etter ansettelsens opphør absolutt taushetsplikt omkring alle drifts- og bedriftshemmeligheter.9. Innsidehandel

Enhver med innsideviten om CEWE-konsernet kan ikke handle med selskapets børsnoterte verdipapirer. Innsideviten vedrører all informasjon som ikke er kjent for offentligheten, som kan påvirke en investors beslutning om å kjøpe, selge eller besitte verdipapirer i virksomheten. CEWE-konsernet opprettholder en liste over alle med innsideviten.


10. Adferd i overensstemmelse med adferdskodeksen

10.1 Overholdelse af adfærdskodekset og følgerne af overtrædelser
Enhver medarbeider er ansvarlig for i sin hverdag å overholde bestemmelsene i adferdskodeksen. Ledere har en spesiell forpliktelse til å følge reglene eksemplarisk og til å fremstå som gode eksempler på integritet og lojalitet. De skal særlig sikre at adferdskodeksen er implementert i virksomhetens hverdag og hele tiden følges i praksis. Enhver medarbeider som overtrer adferdskodeksen, må forvente rettslige sanksjoner eller til og med avskjedigelse eller bortvisning uten personlig forskjellsbehandling. Har virksomheten lidd skade på grunn av en overtredelse, vil skadevolderen bli holdt erstatningsansvarlig innenfor lovens rammer. Ved mistanke om kriminelle handlinger vil det av prinsipp bli reist siktelse.

10.2 Henvendelse ved spørsmål om adferdskodeksen
I det omfang ytterligere bestemmelser er nevnt i ansettelseskontrakten eller i spesielle retningslinjer for visse personer, er disse stadig gjeldende. Vilkårene for de respektive ansettelseskontraktene gjelder fortsatt. Alle relevante regler og prosedyrer i virksomheten skal overholdes. Adferdskodeksen videreutvikles på bakgrunn av erfaringer og forbedres hvis det er nødvendig. Den skal derfor løpende revideres.

Ombudsmann
Her kan du gi fortrolige opplysninger om uregelmessigheter i virksomheten

CEWE forplikter seg i forhold til governance-kodeksen og de derav følgende compliance-prinsippene. Gjennom mer enn et halvt århundre bygger virksomhetens suksess på at vi tilbyr innovative produkter og servicetjenester på konkurransedyktige vilkår, og at vi behandler våre kunder og bedriftspartnere rettferdig. Ulovlig praksis er uforenelig med våre grunnleggende verdier og bedriftsprinsipper.
Vi har derfor implementert adferdskodeksen i vårt compliance-system for å forebygge virksomhetskriminalitet. Overholdelse av disse reglene og bestemmelsene har til formål å beskytte virksomheten mot upassende adferd, som kan medføre skade på virksomheten og tap av omdømme.
I den forbindelsen har vi utpekt en ekstern ombudsmann, som medarbeidere og også bedriftspartnere og tredjeparter kan henvende seg til hvis de ønsker å gi fortrolige opplysninger ved mistanke om korrupsjon, bedrag, uærlighet eller andre alvorlige uregelmessigheter.

Advokat
Dr. Rainer Buchert
Dr. Buchert & Partner Rechtsanwälte
Bleidenstraße 1
60311 Frankfurt am Main, Germany.
Tlf.: +49 (0)69-710 33 33 0 eller +49 (0)6105-921355
Fax: +49 (0)69-710 34 44 4
E-post: kanzlei@dr-buchert.de
Hjemmeside: www.dr-buchert.de

Dr. Buchert behandler alle saker strengt fortrolig. Han har taushetsplikt og sikrer deg anonymitet. Bruk av Dr. Buchert er ikke forbundet med kostnader.